Privātuma politika videonovērošanai

Privātuma politikas videonovērošanai mērķis ir sniegt Studentu korporācijas “Fraternitas Lettica” filistru biedrība (turpmāk ‒ FLFB) biedriem un interesentiem informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību un glabāšanas termiņu, apstrādājot videoattēlus no videonovērošanas kamerām FLFB ēkā un teritorijā, Lāčplēša ielā 5, Rīgā.

Personas datu pārzinis

Personas datu pārzinis ir biedrība „Studentu korporācijas “Fraternitas Lettica” filistru biedrība”, reģistrācijas Nr. 40008004496, juridiskā adrese: Lāčplēša iela 5 Rīga, LV-1010. Apliecinām, ka visi personas dati, ko esam ieguvuši no videokamerām, tiks apstrādāti atbilstīgi Eiropas Savienības un Latvijas personas datu aizsardzības normatīvo aktu prasībām.

Personas datu apstrādes nolūks un juridiskais pamats

Personas datu iegūšanas no videonovērošanas iekārtām nolūks ir Prettiesiska nodarījumu fiksēšana‎‎ un iespējamo likumpārkāpēju identificēšana, saistībā ar īpašuma aizsardzību un personu vitāli svarīgu interešu aizsardzību. Personas datu apstrādes juridiskais pamats ‒ personas datu apstrāde vajadzīga FLFB leģitīmo interešu ievērošanai (VDAR 6. pants 1. f)

Personas datu kategorijas

Personas, kas nokļūst videonovērošanas kameras uztveršanas zonā, attēls, attēla ieraksta vieta (telpa, kameras atrašanās vieta), ieraksta datums un laiks tiek iegūti no videonovērošanas aparatūras to redzamības zonā, neveicot personas identifikāciju.

Personas datu iegūšanas veids

Videonovērošanas iekārtas.

Personas datu saņēmēju kategorijas

No FLFB pilnvarotajiem darbiniekiem datus var saņemt likumā noteiktos gadījumos: pirmstiesas izmeklēšanas iestādes, operatīvās darbības subjekti, valsts drošības iestādes, prokuratūra (lai iegūtu pierādījumus krimināllietās), tiesas (lai iegūtu pierādījumus izskatāmajās lietās). Personas datu apstrādes veids: elektroniski.

Videonovērošanas datu glabāšanas ilgums

Videonovērošanas iegūtie dati tiek glabāti video arhīvā ne ilgāk par 90 dienām, pēc tam tie tiek dzēsti, izņemot gadījumus, kad ir noticis drošības incidents.

Ja ir noticis drošības incidents, videonovērošanas dati tiek glabāti līdz drošības incidenta izmeklēšanas pabeigšanai (piemēram, līdz brīdim, kad spēkā stājies tiesas spriedums).

Videomateriāli, kas izrakstīti no video arhīva, tiek glabāti video repozitorijā līdz diviem gadiem (gadījumos, kad tiek konstatēts konflikts, huligāniskas darbības u.c.), ja nav konstatēts termiņa pagarināšanas pamatojums.

Datu drošība

Jūsu dati tiek glabāti uz drošiem serveriem Eiropas Ekonomiskajā zonā, īstenojot nepieciešamos tehnoloģiskos un organizatoriskos pasākumus, lai nodrošinātu jūsu datu drošību. Datu apstrādē iesaistītajiem speciālistiem ir pienākums saglabāt konfidencialitāti attiecībā uz iegūto informāciju.

Datu subjekta tiesības

Jums ir tiesības piekļūt saviem personas datiem, ja tas neierobežo citu personu tiesības. Pieprasījums jāuzraksta un jānosūta pa pastu Filistru biedrībai, Lāčplēša ielā 5, Rīga, LV-1010 vai jānosūta elektroniski, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu uz privatums@lettica.lv. Par personas datu apstrādi jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā.

FLFB kontaktinformācija

Par jautājumiem saistībā ar jūsu personas datu apstrādi lūdzam kontaktēties ar FLFB valdi, rakstot uz e-pasta adresi.